Audioreparatie NU centraal in nederland, ook voor belgie:


Groen v. Prinstererstraat 41
3762 TS  SOEST

precies tussen de A1, A27 en A28

Ons kantoor in Soest


Jij en wij ..
" Ik ben zo blij dat ik jullie ken "
Lees ook referenties *

HELP ONS JOU TE HELPEN

HOE ? KLIK HIER 
==============================

Contact via formulier ⇒

♦ Veel expertise
♦ No cure no pay
♦ Kosten grens voor akkoord
♦ Snel, goed, met garantie
♦ Duidelijke communicatie

Meer info


Wat we doen:

HIGH-END VERSTERKERS

PLATENSPELERS
DRAAITAFELS


VINTAGE AUDIO

BUIZEN VERSTERKERS

CASSETTEDECKS
BANDRECORDERS


CD SPELERS

LUIDSPREKERS

OVERIGE

Wat we NIET doen !!

SURROUND VERSTERKERS
als er HDMI poorten opztten

GITAAR VERSTERKERS

PRO AUDIO

APPARATEN ZWAARDER
DAN 30 KILO


Audioreparatie.nu is een handelsnaam van hifistereo.nl en is in feite de reparatie afdeling van dit bedrijf. Hifistereo.nl verkoopt vintage en moderne kwaliteits audio apparatuur en beschikt over eigen luisterruimten. Indien u een reparatie wilt combineren met een luistersessie of aankoop, kijk dan ook even op de website:

www.hifistereo.nl 

  

Audioreparatie.nu

Als u een reparatie laat uitvoeren door Audioreparatie.nu (handelsnaam van het bedrijf Hifistereo.nl) dan gelden de volgende algemene voorwaarden:

Samenvatting algemene voorwaarden:

- Reparatie wordt uitgevoerd op no-cure-no-pay basis. 
- Er worden geen onderzoekskosten berekend.
- Wij repareren zonder overleg tot een maximum bedrag van 200 euro inclusief btw (reparaties zijn gemiddeld 130-170 euro).
- Dit geldt voor ieder los apparaat met een eigen functionaliteit. 
- U geeft akkoord tot max 200 euro en verplicht uzelf tot betaling indien reparatie gedaan is.
- Indien wij van tevoren met u een hoger bedrag overeenkomen, dan geldt dat bedrag als maximum.
- Het niet ophalen van een apparaat binnen een maand na afmelding kan u verplichten tot het betalen van opslagkosten, of het apparaat gerepareerd is of niet.
- Het aanbieden van een apparaat voor reparatie betekent automatisch dat u akkoord gaat met onderstaande.

Algemene voorwaarden:

Begrippen. 
Onder HS wordt verstaan, Hifistereo.nl, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 84755555. Onder 'object' of  'reparatie object' wordt verstaan een fysiek -electronish- product voor het afhandelen van geluid of geluidsweergave dat wordt aangeboden aan HS voor een onderhoudsbeurt of herstel van een defect. Onder 'reparatie' wordt verstaan het verbeteren of herstellen van de werking van een reparatie object. Onder 'klant' wordt verstaan, de aanbieder van een reparatie, zowel een natuurlijk of rechtspersoon.

Overeenkomst.
Klant en Hifistereo gaan een overeenkomst aan vanaf het moment dat klant een reparatie fysiek aanbied, hetzij door aflevering, hetzij door toezending, en dat HS de ontvangst daarvan (electronisch) bevestigd heeft. De duur van deze overeenkomst is vanaf het moment van ontvangst tot het moment dat klant de apparatuur weder in ontvangst heeft genomen, al dan niet gerepareerd. Deze duur zal in de regel tussen de 2 en 4 weken in beslag nemen. Beide partijen zullen zich inspannen deze tijd zo kort mogelijk te doen zijn. HS door het adequaat afhandelen van de reparatie en klant door afhandeling van de betaling en het ophalen van de apparatuur na gereedmelding.

Bewaring, behandeling en opslag.
HS zal het reparatie object dat onder haar toezicht is geplaatst 'als een goed huisvader' behandelen en opslaan / verplaatsen zodat het reparatieobject daar geen negatieve gevolgen van ondervindt. Bij ontvangst van dit object zal HS het object op beschadigingen controleren en deze aanmerken en aan de klant bevestigen. Klant kan het object bij afhalen inspecteren op eventuele afwijkingen / beschadigingen / manco's en verplicht zich tot het onmiddelijk melden hiervan. Indien klant dit verzuimd wordt het object als geaccepteerd beschouwd en is geen verhaal meer mogelijk op uiterlijke kenmerken. Objecten die NIET dienen te worden gerepareerd kunnen uitsluitend in onderling overleg worden aangeboden in combinatie met objecten die WEL moeten worden gerepareerd (bijvoorbeeld een afstandsbediening). Objecten die NIET (electronisch) door HS aan klant zijn bevestigd voor ontvangst worden geacht ook niet te zijn ontvangen. Indien deze moeten worden opgeslagen, zal HS daarvoor opslagkosten rekenen. Opslagkosten worden ook gerekend voor een object die na afmelding (gerepareerd of niet) langer dan 4 weken niet afgehaald is, tenzij anders overeengekomen. 

Kosten en Tarieven.
HS kent vier tarieven voor reparatie die aan klant vooraf worden bekendgemaakt, zowel electronisch als mondeling, Klant krijgt bij de electronische bevestiging van ontvangst tevens een bevestiging van het overeengekomen tarief. HS rekent bij een reparatie geen onderzoekskosten. Klant verplicht zich echter automatisch tot het betalen van een maximum bedrag van 200 euro inclusief BTW indien reparatie mogelijk bleek en uitgevoerd is. Het uiteindelijke bedrag hangt af van de aard van de reparatie en het reparatietarief dat klant gekozen heeft. Indien klant vooraf heeft gekozen voor uitgebreidere service /  het hogere tarief, kan het maximum hiermee in onderling overleg zijn aangepast. HS zal dit dan electronisch bevestigen na ontvangst van het object. Deze kosten en werkwijze zijn altijd per object van toepassing en kunnen niet gedeeld worden over meerdere objecten, ook niet als deze objecten schijnbaar een geheel vormen. Indien objecten fysiek gescheiden kunnen worden, bijvoorbeeld door het losnemen van een kabel, dan worden deze objecten individueel behandeld en separaat als reparatie aan klant bevestigd voor ontvangst. 
Indien HS een reparatie niet kan of wil uitvoeren, zulks ter beoordeling aan HS, dan zal HS daar klant van op de hoogte stellen en kan klant het object kostenloos weer afhalen of -tegen verzendkosten- laten retourneren.

Betaling.
Indien HS een reparatie heeft uitgevoerd en klant (electronisch) op de hoogte heeft gesteld, is klant verplicht de kosten hiervoor binnen maximaal 14 werkdagen te voldoen, echter in ieder geval voordat klant het object afhaalt of toegezonden krijgt. Klant kan betaling desgewenst ter plekke voldoen bij het afhalen. Het niet afhalen, niet accepteren, eenzijdig verbeuren of niet communiceren ontslaat een klant niet van deze betalingsverplichting. HS behoud zich het recht voor bij in gebreke blijven van klant, het bedrag te incasseren met bijkomende kosten voor rekening van klant. 

Garantie.
HS heeft een inspanning verplichting voor de reparatie. Hierbinnen valt ook het uitvoerig testen van de apparatuur. Klant betaalt voor de tijd dat de reparatie heeft geduurd. HS garandeert dat bij een uitgevoerde reparatie de door de klant aangegeven klachten / wensen zijn behandeld. HS heeft 4 tarieven met daarbij behorende garantie termijnen. Deze garantie termijn gaat in vanaf het moment dat het object door klant is afgehaald of door HS is verzonden. HS heeft het recht maar niet de plicht klant ter plekke bij afhalen aan te tonen dat reparatie is gebeurd. Klant heeft het recht te verzoeken aan te tonen bij afhalen dat reparatie is gebeurd maar HS heeft hierbij het recht hiervoor kosten in rekening te brengen. Klant dient deze extra dienst ten minste 2 werkdagen voor afhalen aan te geven, waarop HS deze kosten zal offreren. 

Eigendom en verbeuring.
Het eigendom van object is in handen van klant tenzij door klant en HS anders overeengekomen. Klant verplicht zich het eigendom op eerste verzoek binnen uiterlijk 4 weken af te halen of middels betaling verzending mogelijk te maken. Indien klant verzuimd om het object in haar bezit te krijgen, dan zal HS klant op de hoogte stellen van de wekelijkse opslagkosten. Indien klant wederom verzuimd om het object in haar bezit te krijgen en het object 16 weken na afmelding nog steeds door HS wordt opgeslagen, heeft HS het recht object te vervreemden / verkopen. De opbrengst hiervan, na aftrek van 20% commissie, wordt dan in mindering gebracht op de reeds ontstane schuld van klant aan HS. HS zal de schuld inning dan uit handen geven en laten incasseren. Verkoping van het object gebeurd nadat HS een laatste -electronische- waarschuwing aan klant heeft gestuurd. 

Communicatie.
Het aanmelden van een reparatie gebeurd altijd met een electronisch formulier via de website 'www.audioreparatie.nu', 'www.audioreparatie.be' of 'www.hifistereo.nl'. Indien klant niet bij machte is dit formulier in te vullen, kan een medewerker dat samen met klant doen bij het het brengen van het object / de objecten. Vanaf dit moment gaat alle communicatie electronisch. Met het aanbieden van een reparatie gaat klant automatisch akkoord hiermee. Indien communicatie tussentijds mondeling geschied, zal HS hiervan een electronische bevestiging aan klant doen toekomen. Klant dient zich daarvan te vergewissen. Communicatie die niet electronisch is vastgelegd, wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden. Klanten die geen toegang hebben tot electronische media wordt geadviseerd zich door iemand die dat wel heeft te laten assisteren. Indien Klant problemen ondervind bij de electronische comunicatie, dient deze HS per ommegaande hiervan op de hoogte te stellen (desnoods via een ander medium).
Communicatie per telefoon, app of SMS stoort de werkzaamheden en wordt zoveel mogelijk gemeden. Indien op initiatief van een klant toch op deze manier wordt gecommuiceerd, behoud HS zich het recht voor deze tijd in rekening te brengen.


Informatie & NieuwsNORMALE OPENINGSTIJDEN:

Maandag 10:00 - 17:00
Woensdag 10:00 - 17:00
Vrijdag 10:00 - 17:00
Zaterdag 10:00 - 13:00

 


Recent nieuws:

VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ) 


Kent u onze flyer !
flyer
Download en forward !
aan familie en vrienden